حلقه صادقین کارکنان وپرسنل مجتمع فرهنگی تربیتی میثاق باشهداآبادان

حلقه صادقین مجتمع میثاق باشهدا هر دوهفته یکبار برگزار می گردد.

ارسال نظر