تصاویر پیشرفت فیزیکی اردوگاه شهیده فرهانیان

مجتمع فرهنگی تربیتی شهیده فرهانیان در3بلوک جهت استقبال از خواهران احداث وتاکنون بلوک 1افتتاح وبلوک دو98درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ارسال نظر